– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

presstjanst
Fr v Moderatorerna Eva Cooper, Företagarna Gävleborg och Lotta Petterson, Svenskt Näringsliv Gävleborg, Roger Hedlund (SD, något skymd), Andrea Bromhed (MP), Per Åsling (C), Martina Kyngäs (KD), Lars Beckman (M), Per-Åke Fredriksson (L), Ulla Ande

Fr v Moderatorerna Eva Cooper, Företagarna Gävleborg och Lotta Petterson, Svenskt Näringsliv Gävleborg, Roger Hedlund (SD, något skymd), Andrea Bromhed (MP), Per Åsling (C), Martina Kyngäs (KD), Lars Beckman (M), Per-Åke Fredriksson (L), Ulla Ande

Lunchdebatt om företagsklimatet

Publicerad: 27/8, 2018

Inför det stundande valet den 9 september hade Svenskt Näringsliv och Företagarna bjudit in till en lunchdebatt på Söders Källa för att känna riksdagspartierna på pulsen när det gäller hur de ställer sig till näringslivsfrågorna. I panelen satt partiernas toppkandidater och mentorer var Eva Cooper, Företagarna Gävleborg och Lotta Petterson, Svenskt Näringsliv Gävleborg. Åhörare var företagare, kommunfolk och andra intresserade.

Politikerna i panelen fick frågor som Eva Cooper och Lotta Pettersson fått önskemål från medlemsföretagen i Företagarna och Svenskt Näringsliv. Först fick var och en presentera sig själv samt lyfta en fråga som de tycker är viktig.
Roger Hedlund (SD): Sänka arbetsgivaravgiften för småföretag, lättnader när det gäller sjukersättning, utökat starta-eget-bidrag.
Andrea Bromhed (MP): Minska kostnaderna för nyanställningar på småföretag, sänkt moms för ekoturism, grön skatteväxling, RUT- och ROT-avdrag även för bostadsrättsföreningar, avdrag även för hyra och reparation av dataprylar samt köp av begagnat (cyberavdrag).
Per Åsling (C): långsiktiga och rättssäkra regler och lagar, sänkt skatt för nya företag (25 procent upp till 250.000 kr i årsomsättning, förenklad LAS, förenklad administration även på skatteområdet.
Martina Kyngäs (KD): minskad konkurrens från kommunerna (som i Markaryd som är bäst i Svenskt Näringslivs enkäter på att inte konkurrera), företagarna är loket som drar välfärdståget.
Lars Beckman (M): Ett parti måste kunna svara på frågan vad man vill göra, hur man vill göra det och med vem. Moderaterna och alliansen har svaret på alla tre frågorna. Det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att vara företagare, nej till de som nuvarande regering aviserat, ja till EU som står för 75 procent av länets export.
Per-Åke Fredriksson (L): enkelt skattesystem, skatt så att man får minst hälften kvar.
Ulla Andersson (V): slopat sjukansvar för småföretag, staten måste ta större ansvar för att utbilda den kompetens som efterfrågas, att kommunerna blir bättre på Lagen om Offentlig Upphandling.
(Not: Ulla Andersson sa ingenting om att Vänsterpartiets mål är att avskaffa kapitalismen och att företagen inte ska ägas som idag utan till exempel av de anställda, allt enligt Jonas Sjöstedt på partiledarutfrågning i SVT.)
Åsa Lindestam (S): arbetsgivaravgifter är viktiga att se över, att offentliga köpare blir bättre på att betala och inom överenskommen tid.
Eva Cooper frågade sedan om hur politikerna ser på det faktum att den administration som läggs på företagen när det gäller skatter med mera och som kostar dem stora pengar och tar mycket tid.
De som fick komma till tals var överens om att systemet behöver ses över, så det är bara att hålla tummarna för att det blir så. Några röster:
Lars Beckman: I Alliansen råder samsyn om att man måste sluta jaga välfärdsföretagare.
Andrea Bromhed: handläggningstiderna har minskat sedan 2014.
Ett nytt lagförslag när det gäller personliggare kommer att tvinga företagen att även anhöriga och egna barn måste noteras om de besöker företaget, även de som är under 16 år. Om man missar det kan det bli dryga böter, uppåt 20.000 kronor.
Nyttan med personliggare, som ett medel mot svartarbete och kriminalitet, verkade samtliga vara överens om.
Roger Hedlund: systemet behövs men det borde kunna göras enklare.
Åsa Lindestam: det ska vara ordning och reda så personliggarna behövs.
Per Åsling höll med Åsa om ordning och reda: det måste vara rim och reson men vi säger nej till att egna barn under 16 år ska registreras. Straffavgiften är orimlig, 15.000 kr för att ens barn vistas i lokalen!
Kommunerna ska idag ha tjänstegaranti, det vill säga ett löfte eller en försäkran till företagare om att ett ärende ska behandlas inom en viss tid. Arbetar man utifrån den framgångsrika Rättviksmodellen förbättrar man även tillsynsarbetet genom att till exempel slopa förskottsbetalning för en tillsyn som ibland inte ens utförs. Ingen av kommunerna i Gävleborg har en sådan modell.
Roger Hedlund: jag känner till fall där kommuner missat nya etableringar på grund av lång handläggningstid.
Andrea Bromhed: det måste vara upp till varje kommun att besluta i den frågan.
Lars Beckman: det måste dessutom ändras så att avgifter för granskning mm ska betalas när uppdraget är slutfört och inte i förväg.
Glappet när det gäller sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda har ökat, särskilt i Gävleborg.
Ulla Andersson: SFI behöver utvecklas med mentorer för dem som vill bli företagare. När man får arbete går det mycket snabbare att lära sig svenska. Arbetsförmedlingen behöver fler insatser för att villkoren ska bli tydligare för den som vill bli företagare.
Roger Hedlund: för att kunna komma in i det svenska samhället måste man lära sig svenska och svenska koder. Instegsjobb är ineffektivt.
Lars Beckman: det handlar om attityd och värderingar, att ta eget ansvar för att bli anställd eller starta företag. Gästrike Lärling var ett utmärkt system som borde återinföras. Jag besöker många företag och många frågar mig ”var är de arbetslösa?”
Åsa Lindestam: Gästrike Lärling var bra och dessutom en bra möjlighet att få språket på köpet i och med jobbet.
Det är svårt att kunna rekrytera människor med rätt kompetens. Hur ska ett rättssäkert se ut för en fungerande arbetskraftsinvandring?
Per Åsling: arbetsgivarna måste få veta vad som gäller och själva kunna styra över vilken kompetens de behöver. Bristen på arbetskraft med speciell kompetent hämmar företagen från att växa.
Ulla Andersson: vi måste satsa på de utbildningar som efterfrågas och inte dra ner som högern gör. Det ska vara schyssta villkor utan lönedumpning.
Lars Beckman: LO måste fråntas sin vetorätt när det gäller arbetskraftsinvandring. Det måste också bli stopp för utvisning av människor med eftersökt kompetens. Den typen av utvisningar är en skam för Sverige.
Per-Åke Fredriksson: de felaktigheter som används för utvisning måste utredas bättre, är de medvetna eller handlar det om uppsåt.
Åsa Lindestam: ett lagförslag är på gång för att komma tillrätta med det problem som Lars Beckman tar upp.
LAS (Lagen om Anställningsskydd) ifrågasätts. Företag anger att de avstår att anställa på grund av LAS.
Åsa Lindestam: LAS fungerar bra men vi måste bli bättre på att ta hand om kompetent personal.
Lars Beckman: de som ifrågasätter LAS finns ofta inom offentlig sektor. Frågan borde läggas över på arbetsmarknadens parter.
Andrea Bromhed: det behövs flexibilitet men vi måste också värna om anställningstryggheten.
Per-Åke Fredriksson: kompetens ska väga tungt!
Martina Kyngäs: Alliensen är överens om att LAS behöver förändras.
Ulla Andersson: jag träffar många företagare och LAS är ingen stor fråga för dem. Man måste kunna trivas på jobbet men också kunna känna trygghet.
Per Åsling: LAS är viktigt för småföretagen och det behövs tydliga regler samt att småföretagen undantas.
Arbetsförmedlingen (AF) har lågt förtroende och kostar 80 miljarder per år. Ska AF minskas eller ska de stärkas?
Andrea Bromhed: det behövs mer matchning och AF behöver utvecklas.
Åsa Lindestam: AF ska ta hand om både invandrare och långtidsarbetslösa. Vi vill inte ha oseriösa företag
Lars Beckman: AF fungerar varken för arbetssökande eller företagare.
Moderatorerna frågade vilka partier som vill avveckla Arbetsförmedlingen. Alliansen och SD vill avveckla medan S och V vill behålla medan Mp ställde sig mitt emellan.
Den nya ostkustbanan med dubbelspår från Stockholm till Gävle och vidare till Hudiksvall beräkans öka pendlandet. Kapaciteten kan komma att öka med upp till fyra gånger dagens. Hur ser panelen på det?
Lars Beckman: moderaterna har sagt nej till snabbtåg i södra Sverige och vi vill i stället satsa på norra Sverige. Dubbelspår kommer att leda till bättre och mer pendling, både till och från Gävle. Möjligheterna att få tag i kompetent personal i Gävle ökar definitivt.
Åsa Lindestam: kapaciteten ökar till den fyrdubbla och restiden med 50 procent. Det gynnar industrin men också kommunerna och regionerna samt serviceyrkena.
Andrea Bromhed: Ostkustbanan är viktig för regionens utveckling men man måste lösa flaskhalsen i Hudiksvall.
Hur ska vi få fler unga, kvinnor och utrikes födda att starta företag?
Per Åsling: det behövs ingångsföretag med enklare regler och en schablonbeskattning på 25 procent upp till 250.000 kr i omsättning.
Andrea Bromhed: utrikesfödda kvinnor som startar företag är mer benägna att anställa.
Ska man göra Ung Företagsamhet obligatorisk i skolorna?
4 rösta ja och 6 röstade nej.
Viktigast för framtiden?
Roger Hedlund: det behövs samsyn i många frågor
Andrea Bromhed: vad får vi för skatten?
Per Åsling: företagandet är nödvändigt för välfärden.
Martina Kyngäs: företagen är loket som drar välfärdståget.
Lars Beckman: utan företagen stannar Sverige.
Per-Åke Fredriksson: det behövs en mer positiv syn på företagandet.
Ulla Andersson: sjuklöneansvar och rätt utbildad personal.
Åsa Lindestam: det behövs fler mötesplatser för politiker oh företagare.
Efter debatten stannade politikerna kvar för att svara på frågor. Gävlepolitikerna gick sedan ner till valstugorna på Drottninggatan, där vi ställde frågor om hur de såg dagens debatt.
Jan Myleus (KD, åhörare på debatten): jag tycker det var för få lokala frågor. Både Eva Cooper och Lotta Pettersson var duktiga som moderatorer.
Per-Åke Fredriksson: det kändes positivt för företagarna. Tyvärr fick inte alla komma till tals i alla frågor. Beträffande dubbelspåret tror jag det blir en boost för Gävleregionen och då måste se till att planera för bättre kommunal service, anpassad för en ökad tillväxt.
Ulla Andersson: det blev väldigt korta svar så det blev svårt att få fram bra initiativ.
Lars Beckman: Bra och klargörande debatt som visar på skillnaderna i synen på företagsamhet mellan partierna.
Sammanfattningsvis ett bra initiativ från Företagarna och Svenskt Näringsliv.
Torbjörn Edlund Marketing Consultant

Publicerat via SvenskPress.se av...

Torbjörn Edlund Marketing Consultant

Jobbar som säljagent och skribent för Gestrike Media.
Säljagent: arbetar för att skapa avtal som är bra för båda parter.
Skribent: försöker skriva så att alla skall kunna förstå även komplicerade hä... Läs mer

Se alla nyheter »

En matbit före debatten

En matbit före debatten

Fr v: Roger Hedlund (SD), Andrea Bromhed (MP), Per Åsling (C), Martina Kyngäs (KD), Lars Beckman (M), Per-Åke Fredriksson (L), Ulla Andersson (V) och Åsa Lindestam (S).

Fr v: Roger Hedlund (SD), Andrea Bromhed (MP), Per Åsling (C), Martina Kyngäs (KD), Lars Beckman (M), Per-Åke Fredriksson (L), Ulla Andersson (V) och Åsa Lindestam (S).

Moderatorerna frågade vilka partier som vill avveckla Arbetsförmedlingen. Alliansen och SD vill avveckla medan S och V vill behålla medan Mp ställde sig mitt emellan.

Moderatorerna frågade vilka partier som vill avveckla Arbetsförmedlingen. Alliansen och SD vill avveckla medan S och V vill behålla medan Mp ställde sig mitt emellan.

Ulla Andersson (V) utanför valstugan

Ulla Andersson (V) utanför valstugan

Jan Myleus (KD) utanför valstugan

Jan Myleus (KD) utanför valstugan

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga