– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

Delrapport Förstudien Spårteknik UH per 15.06.2018

Publicerad: 16/12, 2018

Projekt Spårteknik UH (Vinnova & Infra Sweden 2030)
Diarienr: 2017-05207

Effektivisering av metodik, produktionsteknik och maskinell utrustning för snabbare och lättare järnvägsunderhåll avseende bl a förebyggande underhåll, reparationer, svetsning, riktning / justering och neutralisering av järnvägsspår genom i huvudsak överföring av underhållsteknik från svensk stål- och processindustri.

Förstudiens planerade arbetsinsatser avseende informationsinhämtning och analyser samt fältstudier och genomgångar av dessa är klara.

Nu pågår utvärdering och teknikval för prioriterade ...

... underhållsinsatser i samverkan med referens/rådgivnings- och entreprenörsgrupperna.

Ytterligare projektarbete kommer att genomföras under hösten 2018, beroende på att förstudien inte kunde komma igång förrän i slutet av december 2017.

Den hårda vintern försenade våra planerade fältstudier, och den extrema högkonjunkturen med höga beläggningar fördröjde arbetsinsatserna från ingenjörer och tekniker.

I höst planeras preliminär förkonstruktion, preliminär bedömning av arbetsinsatser, hjälpmedel och kalendertider för Huvudprojekt Spårteknik UH,

samt preliminär överenskommelse om deltagande i test och provningar under Huvudprojektet.

Tack vare en mycket positiv och intresserad projektorganisation har vi fått mycket arbete utfört, och där vi hittills inte helt behövt belasta projektbudgeten för de nedlagda arbetsinsatserna.

Vi bedömer förstudien vara färdigställd till ca 60 %, för en upplupen kostnad av ca 40 %.

Just nu arbetar vi med den kreativa och intressanta delen av projektet, dvs idégenerering och relevanskontroll avseende metoder och utrustning för underhålls- och reparationsinsatser, och där vi utgår från befintliga standardkomponenter från både spårteknik och från underhållsteknik i Stål- och Processindustrin.

Entreprenörerna efterlyser ofta metoder och utrustning för reparationer och underhåll som i storlek och snabbhet ligger någonstans mellan de stora tågmaskinerna för större arbeten och manuella arbeten typ ”Cobran”.

Därför undersöker vi f n möjligheten att utrusta en befintlig typ av terräng- och spårgående fordon, med standardutrustning från industrin, för markbundet UH o. reparationer i spårnätet resp. för UH o. reparationer av kontaktledningar och signalsystem i spårnätet.

Sådana fordon kan tänkas vara utplacerade inom det svenska spårnätet, där antal fordon och tillgänglighet styrs av Trafikverkets krav på accesstider. Allt för att minimera den kritiska tiden från upptäckt skada till utförd reparation.

Tiden mellan de snabba reparationsinsatserna kan fordonen utnyttjas fullt ut för mindre akuta reparations- och underhållsarbeten.

Inspektion, uppmätning och dokumentation skulle kunna ske med 3D-scanning. (Metoden: Reverse Engineering) 3D-Scanners + t ex arm med 360 0 – rotator, svepfunktion, zoom-funktion, seende sökfunktion – jämförelse mot bilder i reservdelsdatabasen samt överföring till CAD/CAM-system för tillverkning av reservdel.


Gävle 15.06.2018
Infranord AB, Forskning & Utveckling

Mikael Åstrand, Tekn dr, FOU-chef
070-515 91 39, mikael.astrand@infranord.se

Projekt Spårteknik UH (Vinnova & Infra Sweden 2030) Diarienr: 2017-05207
sparteknikuh@gmail.com
0768-783 165

Bilagor

Hittills utförda och pågående arbeten
Kostnad per UH-insats
Personskador
Bedömning av påverkbar UH-kostnaden


Bilaga: Hittills utförda och pågående arbeten

Hittills utfört:
1. Sökning och genomgång avseende befintliga nationella och internationella producenter inom UH/FU-utrustningar och system för spårteknik.

2. Infomöte avseende Förstudien Projekt Spårteknik UH.


3. Enkät och genomgång med ett 40-tal jvg-entreprenörer avseende typ av utfört underhåll och reparationer samt dess omfattning.

4. Avstämning med Trafikverkets strateger
avseende omfattning och kostnader för det aktuella och påverkbara jvg-underhållet

5. Genomgång av Trafikverkets databaser
avseende dokumentation, instruktioner och specifikationer för aktuella underhållstyper samt pågående och avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt inom underhåll.

6. Kick-off Möte med genomgång av insamlade data och redovisning av status.


7. Sammanställning och utvärdering av personskador avseende jvg-UH/FU

8. Genomgång och prioritering av fältstudierna.


9. Genomförda fältstudier


(25.08.2016 Hofors Ovako´s Industriområde

3. Spårneutralisering

Scandinavian Track Group, PP Rental & Ovako)9.4.2018 Saltsjöbanan, Neglinge Stationsområde
4. Spårväxelreparation
6. Kanalisation, kabeldragning mm

Infranord & Rosenqvist Entreprenad


18.04.2018 Linköping o. Åtvidaberg Falerum Station
2. Spårriktning 11.Slipersbyten
Infranord


25.05.2018 Borlänge
1. Spårreparation bl a påsvetsning (3. Spårneutralisering se Ovako) 15. Ombyggnad Signalanläggning / felavhjälpning / Skador /

Scandinavian Track Group & Rail Safe Service


Pågår nu:
10. Utvärdering och analys av fältstudieresultaten

11. Utvärdering och teknikval för de prioriterade UH/FU-insatserna

12. Val av utformning och skissering avseende metoder o. maskiner

13. Sondering och samverkan med referens/rådgivningsgruppen och entreprenörsgruppen. Genomgång av projektplanerna för Huvudprojektet inför avrapportering av Förstudien.

Bilaga: Kostnad per UH-insatsUH-insats

Mkr/år

4. Spårväxelreparation 690

1. Spårreparation 358

3. Spårneutralisering 294

13. Vintertjänster / Snöröjning 251

11. Slipersbyten 238

2. Spårriktning 232

6. Kanalisation/kabeldragning
skydd o. isolering, reparation 212

15. Felavhjälpning
/ Skador / Signalanläggning 202

8. Kontaktledningsstolpe byte 153

5. Spårväxelriktning 138


Bilaga: Bedömning av totala UH-kostnaden Järnväg år 2017 inom enkätens UH-insatser

Enligt Trafikverkets leverantörsmarknadsanalys 2016 och redovisning av Trafikverkets största leverantörer inom Underhåll Järnväg erhålles

Total UH-volym 2016 7 473 Mkr
Varav Basunderhåll / Baskontrakt
utgör 47 % av totalen 3 512 Mkr

Enligt entreprenörs enkäten utgör
Vintertjänster / Snöröjning ca 8 %
Lövhalkbekämpning ca 3 %
Inspektion / Besiktning < 1 %

Avdrages därför 12 %

Och vi får då en totalkostnad
för Enkätens UH-insatser 3,1 Miljarder kr

Motsvarande värde enligt
Entreprenörernas bedömningar 3,3 Miljarder kr

Varav slutsatsen blir att
totala UH-kostnaden bestående av
de av entreprenörerna bedömda

UH-insatserna är totalt ca 3 miljarder kr för år 2017.
Infranord Region Mitt AB

Publicerat via SvenskPress.se av...

Infranord Region Mitt AB

Förstudiens syfte är att sammanställa underlag och bedöma hur stora effektiviseringsvinster, som kan förväntas av huvudprojektets genomförande. Förslag till delprojekt att ingå i Huvudprojektet och pr... Läs mer

Se alla nyheter »

Personskador vid jvg-arbeten.

Personskador vid jvg-arbeten.

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK